• Sidor

Framtiden?

Frågan som många ställer hur vår framtida energi ska präglas av och hur vi ska kunna trygga vårt energibehov när vi gjort slut på alla våra naturtillgångar. Något bra svar har ingen idag och denna olja och gas som vi har idag kommer en dag att ta slut. Ett alternativ som många tror på är plasten det kan verka ganska motsägelsefullt att trå det, men plast sparar mycket på vår energi oavsett vad den används till. En framtid med lätta byggnader och bilar i plast som knappt slukar någon energi överhuvudtaget, det vore väl något. Eftersom plast är olja i fast form kan man använda plast som en framtida energikälla och naturtillgång i alla livets cyklar och många länder använder sig redan idag av att generera plastavfall som de inte kan återvinna och bidrar då på så sätt att spara ännu mer olja. Frågan är hur länge vi ser ett samhälle domineras av plast? Jag kommer förmodligen inte vara kvar den dagen då man kör omkring i en Volvo tillverkad av plast.

Posted in Okategoriserade

Ryssland

Ett stort land som dominerar i Europa när det gäller energi och naturtillgångar är Ryssland. En maktfaktor som fått ett allt större inflytande på andra länder i Europa och de börjar ställa allt högre krav när det ska exportera sina stora tillgångar som olja, gas, diamanter, guld, nickel, järnmalm och andra värdefulla mineraler. Denna export av främst gas och olja är landets viktigaste inkomstkälla och mycket av tyngdpunkten av denna olja ligger borta i Västsibirien där man också hittar världens största gasfält. Där pågår det en ständig utvinning under allt svårare klimatförhållanden. Även Rysslands stora makthavare har sett vilka vinster och krav man komma med när man har det så bra ställt med naturtillgångar och många bolag som tidigare ägdes av privatpersoner har idag fängslats och dömts för mutbrott just för att staten Ryssland själva nu ska kunna kontrollera dessa naturtillgångar på egen hand. En utveckling som ingen vill ha och som döms ut av många, men så länge det inte finns andra alternativ så fortsätter vi att köpa av denna jätte från Öst.

Posted in Okategoriserade

Uran i Sverige

Denna naturtillgång fascinerade mig i sådan hög grad att jag ville blogga vidare för att se om vi har och i så fall vart vi hittar några uranfyndigheter i Sverige. Det visade sig att det fanns mer än vad jag trodde och då främst i alunskiffar och i urberget. De äldsat uranfyndigheterna har man hittat i urberget som ligger i norra Sverige och dessa är nästan 2 miljarder år gamla, men det mer intressanta och yngre fyndigheterna finns i södra delen som Skåne, Öland, Öster och Västergötland och även en viss bit av Närke. Någon uranbrytning av detta man hittat det har man inte och för att få bryta måste man söka tillstånd via vår miljöbalk och den prövas i sin tur av vår regering, men som sagat va idag har vi ingen aktiv uranbrytning i Sverige och den senaste ligger så långt tillbaka som till 1969 när denna brytning i Ranstad i Västergötland lades ner. Istället handlar det mer om vart vi ska ta hand om allt detta kärnavfall som blir över och som vi idag har och Oskarshamn har nämnts som en intressant plats för detta i framtiden.

Posted in Okategoriserade

Uran

En av våra mest spännande naturtillgångar som vi har är vår uran. Just nu mer aktuell än någonsin när IRAN försöker utvinna denna naturtillgång i syfte att tillverka egna kärnvapen fast de själva hävdar ju att man ska utnyttja detta radioaktiva avfall man kan få ut till att bygga ut sin kärnkraft. Själva använder vi ju kärnkraft som en av våra viktigare energiförsörjningar så även vi i Sverige är beroende av denna naturtillgång. Vad är då egentligen uran? Jo det är en silvervit radioaktiv metall som har en svag giftverkan och detta uran finns i vår natur som flera isotoper och det är när dessa isotoper sönderfaller som man kan bilda joinserande strålning, det vi kallar för radioaktiv strålning. Denna tid att sönderfalla av egen kraft tar väldigt långt tid, många miljarder år faktiskt fast idag kan man klyva uranets atomkärna med hjälp av neutroner och det är denna klyvningsprocess som sker när det frigörs energi i våra kärnkraftverk och själv gillar jag våra kärnkraftverk och jag vill även fortsättningsvis att vi ska utnyttja denna naturtillgång som både är praktisk och som sparar på vår miljö.

Posted in Okategoriserade

Lär dig mer om våra naturtillgångar

Våra natur och de tillgångar som finns där ute går under en gemensam benämning och det är Geologi. Det är nämligen vår geologi som påverkar våra livsbetingelser för våra växter och djur och därmed också våra naturtillgångar. Tre bitar är särskilt utsatta om vår geologi påverkas negativt och det är skogen, fisket och vårt jordbruk. För jord och skogsbruk är markens egenskaper avgörande och utan markens näringsinnehåll och naturtillgångar som vatten så finns det stora risker att man inte längre kan använd den i den utsträckning man önskat. Övergödning och bekämpningsmedel ger stora risker till försurning och även här så kommer vårt grundvatten att drabbas. Därför finns det information till er som vill veta mer om denna typ av naturtillgång via SGU Sveriges geologiska undersökning som kan ge information och vår utbredning och markens innehåll av olika ämnen och grundvattnets kemiska egenskaper. Intressant fakta som gör att man kanske lär sig att ta lite mer hänsyn till våra naturtillgångar och vårt grundvatten i synnerhet.

Posted in Okategoriserade

Vår främsta naturtillgång

Många av våra naturtillgångar som vi använder oss av idag och som är både värdefulla att utvinna och återanvända använder numera ganska regelbundet, men den allra mest viktigaste av våra naturtillgångar och som även räknas som ett av vårt viktigaste livsmedel är vårt grundvatten. Vårt vatten på vår jord cirkulerar i ett ständigt kretslopp där ånga avdunstar från sjöar och hav och faller sedan ner som regn eller snö och det är detta vatten vi inte kan leva utan idag och för att även kommande generationer ska kunna leva sunt måste det finnas bra och gynnsamma förutsättningar att för ett fortsatt bra grundvatten och för att de ska kunna ske måste man tänka på vår geologi och vårt klimat där detta grundvatten idag redan är en stor bristvara och även för oss i Sverige finns det ingen garanti att vi med automatik ska ha den rinnande i våra kranar. Vår användning av naturgrus har ökat grundvattnets sårbarhet och utsläppen av miljöfarligt avfall fortsätter att förorena vårt grundvatten. Därför är det viktigt att vi kan rädda vår främsta naturtillgång till våra kommande generationer. Ett miljömål vi borde kunna klara av tycker jag.

Posted in Okategoriserade

Annan typ av tillgång

Att ta till vara på våra naturtillgångar är en självklarhet för många, men för mig är det även något annat när man pratar om detta. Att ha tillgång till naturen och dess tillgångar, det har jag varje dag när jag är ute och går själv eller är med familjen. Vår tillgång till att få uppleva vår natur på det sätt som vi själva väljer, den finns fortfarande och man är bara tacksam att man kan få uppleva den. Hur länder och Sverige i synnerhet ansvarar för sina naturtillgångar, det har jag mindre bra koll på fast jag inbillar mig att vi numera har börjat sälja ut lite för mycket skog till nya ägare som blir allt surare när är ute och går i vår natur och lite mer på nära håll kan se våra naturtillgångar. Mina egna argument biter sällan på någon, möjligtvis på min hustru ibland men en sak är jag övertygad om och det är att vi måste vara fler som kan få ta tillvara på dessa naturtillgångar som erbjuds och som jag ser varje dag när jag är ute och går även att det är en annan typ av tillgång än den mer kommersiella tillgången av natur som många vill åt.

Posted in Okategoriserade

Sveriges naturtillgångar

Sverige vårt vackra land som är en del av den fennoskandiska urbergsskölden som under årtusenden har borgat för en stabil grund och geologi som förskonat oss från både vulkaner och svåra jordbävningar. Med en terräng från låga kullar och i stort sett platt terräng i söder till kraftigt kuperade höjder i vår fjällvärd cirka 400 mil längre norrut gör vårt land väldigt intressant och med denna stora avlånga yta så kan Sverige även erbjuda stora och viktiga naturtillgångar och andra intressanta naturresurser. En natur som varje år lockar miljontals turister. Några av våra allra bästa och mest eftertraktade naturtillgångar är blandanat vårt järnmalm. En ofta använd mineral bergart. Andra är bly, zink, koppar, guld, silver, timmer, guld, vatten och uran. Naturtillgångar som ger mängder av jobb, men som samtidigt tär på våra naturtillgångar eftersom många är intresserade och vill ha så mycket som möjligt av dem och det ger i sin tur ger en högre avfallsmängd som gör att vår förorening ökar. Ett hjul som börjat snurra och som man inte ser någon riktig lösning på.

Posted in Okategoriserade

Vad är en naturtillgång?

En naturtillgång eller naturresurs som man också kan använda brukar man indela i två olika typer av kategorier. Dels förnyelsebara naturtillgångar som sol, skog och vår vind samt ej förnyelsebar och där hittar vi ämnen som malm, kol, olja och uran. Resurser som räknas som rena tillgångar i vår natur och som man kan använda för olika typer av ändamål. De som inte är förnyelsebara som man kan återanvända är metall, sten, grus och sand. Olja malm, uran, gas och kol är andra exempel på naturtillgångar som man inte kan återanvända. Vår mest kända naturtillgång och naturresurs är trots allt vår natur i helhet och där en stor zon av våra viktigaste naturtillgångarna finns och som visar sig som en stor fauna över hur viktigt det är att bevara dem i rådande skikt utan att fortsätta att förstöra och att vi även i framtiden kan få ta del av jordens inre värme.

Posted in Okategoriserade

Räddas det som räddas kan

Den natur vi alla lever på i vår planet Jorden idag, den blir allt fulare, smutsigare och svårare att leva på och skräckexemplen på vart den är på väg är många och alarmerande. Därför är det viktigare än någonsin att ta till vara våra naturresurser och naturtillgångar som fortfarande finns och fungerar. Sedan urminnes tider har i stort sett alla våra naturtillgångar kommit från vår natur som exempelvis vår energi, redskapen vi lärt oss använda, maten vi äter och luften vi andas. Därför måste man se allvaret i hur våra naturtillgångar raseras och försvinner i ett moln av koldioxid och ett allt större ozonskikt. En utveckling som ingen vill se, men som är på väg att förverkligas. Vår unika natur och våra unika naturtillgångar måste kunna intressera fler, men när det finns stora makthavare som skiter i detta och vägrar skriva på detta kyotoprotokoll som ska ena våra ledare mot en bättre framtid med en renare natur och en renare planet, då får vi övriga istället försöka göra det bästa vi kan att rädda det som räddas kan av våra naturtillgångar.

Posted in Okategoriserade